سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

بنویس تا زنده بمانی ،هر که نوشت پادشاه می شود. فکری احمدی زاده(ملحق)

سه شنبه ۱۸ مرداد

اشعار دفتر شعرِ "مِرلــــــــــــــــــــــوهای کاغذی" شاعر سیده نسترن طالب زاده

سیده نسترن طالب زاده

...
۲۸۸۷ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯
۲۲۱۹ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

...
۱۹۲۷ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

...
۴۸۲۸ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

...
۶۴۳ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

...
۵۴۰ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

...
۵۴۶ بازدید     ۱ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

...
۵۹۸ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

...
۶۲۱ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

...
۸۳۷ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

به هیات راز گل های همیشه سرخ...
۱۰۳۰ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

از بیپایانها...
۶۸۵ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

به تو می اندیشم
۴۷۱ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

چون باسمه ای چوبی، بر دیوار بیصبری
۴۳۹ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

در هوای تو...
۶۳۴ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

هزاره های سرد آتش..
۲۱۶۶ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

سرزمین عطرهایت...
۶۲۱ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

جهش
۱۳۳۷ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

دستورالعمل به فصلها بیامیز..
۴۷۶ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

به تاراجی نواک رازالود شب را بیاغاز..
۵۱۷ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

آوای خون
۶۲۸ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

عصیر خورشید و ماه...
۵۳۰ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

حتی مرگ قو آبیست...
۵۷۸ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

آبهااا..........
۴۵۱ بازدید     ۱ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

تصویر در میعان....
۱۰۸۷ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

تا دور.....
۴۴۸ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
۶۲۲ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

بیمـــانَند........................
۸۲۵ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

همه ی گلهای سُرخ
۵۸۹ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

و عشق،بساوش گرم رگبَرگهای بسته ی دستهاست.
۵۱۱ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

از واژه تاتَصعید
۴۳۳ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

سرزَمین باران ...
۶۱۹ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

و گیلاس قافله سالار پر می شد..
۵۹۵ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

_ ! _
۳۷۹ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

..
۴۶۶ بازدید     ۱ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

...............................مهـــــــــــــر
۶۱۹ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

بازتاب
۵۳۸ بازدید     ۱ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

۵۸۵ بازدید     ۱ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

دریا .........
۷۹۵ بازدید     ۸۳ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

رمز!!
۶۵۷ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

سیاهزخم...
۱۰۴۹ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

مستــــــــــــــــــــانه
۶۰۲ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

آنگاه که مینوازند نسترن ها...
۸۷۹ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

سبــــــــــــزترین!
۵۱۲ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

قلبــــــــــــــــــــــ ها ...
۵۵۵ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

عشق ست تمام هستی آنچه نیست ...
۹۵۰ بازدید     ۶۹ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

.
۷۲۱ بازدید     ۱ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

بازماندگان...
۶۲۱ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

آوای سبز شریطه ی انسان!
۵۴۶ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

در اورشلیم چشمانم...
۸۸۰ بازدید     ۵۸ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

بوته ی مگنولیا در گل نشست...
۹۸۹ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

تکرار خواهیم شد،،در ساحت انســـــــان...
۶۹۷ بازدید     ۴۱ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

"نوروز باستانی، خجسته"
۵۷۹ بازدید     ۱ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

روحانی ترین نفس سوسن گلکده ها ...
۶۴۵ بازدید     ۵۱ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

جشن باستانی سپندارمذ، خجستـــــــــــه...
۴۳۷۸ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

عطر تـــــــــــــــو...
۷۱۲ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

گنجشکان دریایی بیصدای تیر را گریختند ...
۷۶۷ بازدید     ۲۳ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

به مسلخ کشانده میشوند ...
۵۵۵ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

پراکنده، شکوفایی سخاوتمندی را چون بیداد
۴۹۳ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

فریاد تاخت های آهوانه ی وحشی
۸۴۷ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

و شیهه ی سرد اسبان وحشی را ...
۵۹۰ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

تا جشن های چراغانی هرگل آزالیا..
۵۳۹ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

ای الهه ی آریایی ...
۵۴۰ بازدید     ۱ نظر

ادامه شعر

سیده نسترن طالب زاده

فرشی از گس ترین شیرین در گروتسک تلخ هر...
۲۲۲۰ بازدید     ۶۹ نظر

ادامه شعر

مجموع ۹۹ پست فعال در ۲ صفحه

نقد و آموزش

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

حمایت از شعرناب

شعرناب

با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1