سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

يکشنبه 1 خرداد 1401
 • روز بهره‌وري و بهينه‌سازي مصرف
 • روز بزرگداشت ملاصدرا، صدرالمتألهين
 • آغاز محاصرة اقتصادي جمهوري اسلامي ايران توسط آمريكا، 1359 هـ ش
22 شوال 1443
  Sunday 22 May 2022

   بیشترین مخاطب

   کانال تلگرام شعرناب

   بنویسید تا زنده بمانید،هرکه نوشت پادشاه میشود.احمدی زاده (ملحق)

   يکشنبه ۱ خرداد

   اشعار دفتر شعرِ نسیم گلشن شاعر حسن مصطفایی دهنوی

   حسن مصطفایی دهنوی

   بيدار دلان را غـم بر عيش و طرب نيست غم خوردن آنها به قيامت كه عجب نيست پوينــد
   ۴۳ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   حسن كار خدا گفتي و ابر و باد و بارانــش كز اول تا الي آخر همه باشند به فرمانــش به
   ۳۶ بازدید     ۹ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   بيدار دلان را اثـر از لهـو و لعـب نيسـت آن بـي اثـر از عالـم اسرار و ادب نيست
   ۴۳ بازدید     ۲۷ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   شب قــدر است و دارم ايــن نـظــاره كـه فيــض حق رســد بــر من دوبــاره
   ۳۳ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اول خــدا كه علـم طبابـت قــرار داد لقمـان بگفت و علم خـدا را انتشــار داد
   ۳۱ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   پايمال گمرهـان شد،فردي كه خودسر آمـد از خودسري خود بود،همــراه گمــره آمـد هـر فـرد
   ۴۶ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   ياران تفكر يـار ، هِـي دَمبـدَم بـر آمـد الهام فكـر آن يـار باز هم بر اين سـر
   ۴۷ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   مـــن مـا لــــك مُـــلـك خــــودم كــي مـا لــــك مُـــلـك تـــ
   ۵۹ بازدید     ۳۵ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اي برادر در جوانـي علم و دانش را بيـار علم و دانش درجواني نيك و تَر آيد به كار
   ۴۵ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   هـدايــت گريــهاي حــق را نگـــر هدايـــت كنـــد آدم از يـــكديـــگر
   ۵۶ بازدید     ۳۲ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   راه خدا پرسـتــي ،فقر است و تنگ دستـــي در راه خود نمايي، نـتوان خــدا پرستـــي اي
   ۴۰ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   بـُوَد ديــن حـق ،بــــهتر از انگبـيـــن چـه شيـرين و باشـد بــر اين مـسلـمـيـ
   ۴۳ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   پــدر تـربـيـــت گر نـمايـــد پـســـر هـدايــت گــري مي بُـوَد ، آن پـ
   ۳۳ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   پــســر گــر لجـاجـت كنـــد بـا پـــدر بـه هــر جــا رَوَد مي شــود دربـ
   ۳۵ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   جانـا بيــا به نظم و نظام جهـان بكوش زآن نظم و زآن نظام ، لباس هنـر بـپوش
   ۳۶ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   من از روز ازل ياران ، به راه اين جهان بودم هرآن راهي كه پيمودم نديدم ازجهان سودم تما
   ۲۶ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   ياران تـراز عدل خدايي بـرابر است هركس عدالتش نَـبُـوَد ، مثل كافر است
   ۳۵ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   من كه از نيكو صفاتي نزد مردم رو سپيدم عيب خود را گر بديدم عيب مردم را نديدم عيب جو
   ۲۶ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   هــر نـفــري را كـه نــكــو سـاخـتـــش تــا كــه دگــر بــاره نـــپرداخـتـــ
   ۳۹ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   بـه دنيـــا كـار اگــر آلــوده مـي بـود بـه عـقـبـــي كـار گـردد رو بـه بـهـب
   ۳۹ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   گر عمر من و چرخ كهن سرنگون شــود كي بينم آن خداي كه بر من عيـان شــود گر من عمل
   ۲۲ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   مَـشـــو گـويـنـــده حـرف دروغـــي اگــر دانـــا دل و روشـــن فـروغـــي
   ۵۷ بازدید     ۲۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   در دايـره دنيــا هـر قدر كـه گرديـــدم علـم وادب و دانـش تا ديـدم و بـرچيـــدم
   ۴۱ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   رفـيـقـــان بـشـنـويــد و حـق مـگويـيـــد ره حـق را در اين دنيــا مـجـويـيـــ
   ۳۲ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   زِ مهـر خـود ، به عهــد حـق وفــا كُــن بـه عهــد حـق ،خـودت را آشنــا كــن
   ۱۴۷ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   رو به فلك مـي رويـم ،مـا به تولـي دوست رفتــن مـا همــره صحبـت اعلاي اوست كوشش م
   ۳۶ بازدید     ۹ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   هـر آدمـي كه ظلم نـمي بوده بـر سـرش هـر كـه بـبيند آن ، بـشود ظلـم باورش
   ۶۸ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   نصيحتي كنم ات ، اي بـرادرا بِـپسنـد كه مرگ در پس اين گردنت نهاده كمند برا
   ۶۴ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   هرعاشق بي دانش خواهد زِخود كاري كند اما حساب اينجا بودكزدانش آن كاري كند دانش به مغ
   ۷۶ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   تا كه نجواي علل ازكج رَوي دركارتوست بيهوده با ديگران آن تهمت و گفتار توست هر علل از
   ۲۸ بازدید     ۲ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   بـي خـبران را بگــو،مـن خبـر آورده ام هـر بـد و هـر نيـك را در نظـر آورده ام
   ۲۰۸ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   بارهـا دل طلب جام جـم از مـا بُــوَدش آنچه درخـود بُــوَدش ، پيرو معني بُــوَدش
   ۵۶ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   آمد نسيم آن گُل مشكيـن عذار دوست آن باد خوش نسيم ،زِ دشت و ديار دوست تا مـي
   ۳۴ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   خــداونــدا تـو بـر مُـلـكـــت اميـــري تــو هــر افتــاده اي را دسـتـگيـ
   ۴۸ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اگـر بــر خلــق حــق ،آتــش فــروزي تــو هـم بايـد در آن آتـــش بــســـوزي
   ۳۴ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   غمـــي دايـم دلــم را مي فشـــارد غــم از دوران بــراي مـن بيــ
   ۴۸ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   هـر كـس بـه دانـــش پـيـــرو اســت در راه دانـــش رهــرو اســ
   ۳۶ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   يا للعجب چه چــاره كنــم من به روزگـار بـر من ستـم نـموده به يك عمــر بيشـمـار بـر
   ۵۰ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   تا خلـق هـر زمانـه نـترسـنــد از خــدا كــي مي كنند به عهد خداوند خود وفــا
   ۴۲ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اول سلام من به شـما جمع مؤمن است رسم سلام فايـده ملك و ميهـن است ياران
   ۴۰ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   ما تجربـه كرديـم دو صـد تجربه هـا را ديـديـم به هـر تجربه شـان عـلت و هـا را
   ۴۶ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اي رفيق عمر گرانمايه كه مصرف بـشـود بايـد آن مصرف گفتـار خـدايت بـشــود عمراگرم
   ۴۰ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   طرفداري مكن جانا از آن افـراد ظلـم آور كه ظلم هرتبهكاري نويسندش به صد دفتر هر آن
   ۳۴ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   تــا كـي به رأي و بينــش مــردم سَـلنتــري دانـش بـجوي كه گوي زِ ميدان به در بري اس
   ۴۹ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اين جــهل روزگار بـه من يــاوري نــكرد جــهلش بـه من فزود جفاهـا و جور و درد من هم
   ۵۰ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   هــر كــه نـه هـمـــراه نماينـــده اســت در ره تـوحيـــد كـه وامانــــده اس
   ۴۵ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   خـــداونـدي كــه دانـــش آفريــده اسـت بـه مثل بـرق در دنيـــا كشيـــده اسـت
   ۴۹ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   عـدالـــت را خــــداونـدا شـنيـــــدم بــه راه مـعـرفتـهــــايـــش دويــ
   ۴۸ بازدید     ۱۹ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   هـر كار نيك و مرغوب دائم اشــاره كردم هرعيب ونقصي آن داشت دائم شماره كردم با كار ز
   ۵۷ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   بــه كوشــش بـيــانديـــش از كــردگار كــه رحمـــت فـرستـــد برايـــت هـــزار ا
   ۳۹ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   زِبردستي اگر هستـي مــرو در راه نادانــي هرآن نادان كه مي بيني به در آور زِ حيراني
   ۴۵ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   خــوشــا آنـان كه بـر حق رو نـيارنـــد زِ حـق گويــي مــداوم بر كنارنــ
   ۵۴ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   ما از اثـر كويَـــت اگر طُرفه بـِبستيـــم از آن اثـر كوي تو غافـل كه نِـي استي
   ۴۹ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   خــدايــي كه پـيغمبـــري زنــده كـــرد بــر آن جبرئيلــي كـه پــَرنده كــ
   ۵۳ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   يارب ترحّمـي كن من با تودوست هستــم هر راه خود پسندي بر روي خـود بِـبستــم راه دي
   ۶۰ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   چرخ كهن كــي بـه من امــداد مي كنــد اين دل كه سـوخت كي دگر آباد مي كند يارب
   ۴۸ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   يارب چـرا فرو شده ام من به كار خويــش فيضــم بده به كار نكو تا بَرم به پيــش
   ۶۹ بازدید     ۹ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   يارب ترحّمــي كُن من از تو بـر نــگردم وين جسم وجان خود را صرف ره توكردم يارب تو
   ۸۸ بازدید     ۳۷ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   خـــدا حكم تـو بـر من هســت جــاري طلــب كردم شــب و روز از تـو يــاري خـــدا
   ۵۵ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   علـم خـدا، به باغ جنــان مي بــرد مـــرا در آن بهشـت كون ومكان مي بـرد مـــرا
   ۵۵ بازدید     ۲۹ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   ما در مدار حقيــم وز حق نشان نيابيــم در هر مـدار حقش بهـتر زِ هـر گُلابيــم
   ۴۸ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   شخصـي كه بر حكومت حق آشنا شــود وجدان دين آن همه پُــر محتوي شــود رســم
   ۴۱۵ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   فرياد از آن شــرارت اين چـرخ كينه جــو خونش نمي توان كه بريزم به صـد ســبو كـو
   ۳۳ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   هاتـف اسـرار غيـب هـر چه خبـر آورد عيــن حقيقـت بُوَد تـا بشــود باورد
   ۵۱ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   عمر بشر كه صرف مِـي و جام مـِي شـود يا همره صداي دف و چنگ و نِـي شـود سيـري
   ۵۳ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   تا به تولّــي دوست بر پَـرم از آشيــان كس ديگر اين روح من ننگردش درجها ن م
   ۴۳ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اي دل به هوش باش كه دينت به باد رفت دين پاكي است ، پاكي دينت زِ ياد رفت دين در
   ۴۳ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   در روز رستخيـز ، تجمّل نمي خرنــد آنجـا غرور و عُجب و تكبّر نمي خرنــد د
   ۸۴ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اي حسن ،گر سخني بهتر ازاين داري بيـار نيكتــر باشــد بَرِ خلق و بر پروردگـار
   ۶۰ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   حسين(ع) آن آفتـاب بـرج ايـمان شهيـد راه حق شـد از لعينـ
   ۶۸ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   ابـر مـرد تاريخ و دنيـا علـي(ع) بـود كه در راه دين خدايـش ولـي بـو
   ۴۸ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   گـر نَبُـوَد مهـر علـي(ع) بـر دلت آتـش سوزنـده بُـوَد
   ۴۶ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   آدم آن نيست ،كه كارش همه باشد زِ كلك بـي گناه آدميان را ، بزنـد زجـر كتك دغل
   ۵۲ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   دانش نمي توان جُست ، از فرد كينه جويي هر كينه جـو ندارد ، نامـي و آبرويـي
   ۵۷ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   درمجلس رندان ، سخن ازجور وجفا نيست آنجا بجز از صحبت پـُر مهر و وفا نيست آنـها كه
   ۶۹ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   ازمن زبان به ذكر و صفاتت،به گفتگواست از آب ديده ام، سر ودست مـرا وضو است يارب عناي
   ۳۰ بازدید     ۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   هر كس خطا به حق بكند، روز محشرش خجلت كشد ، طلب بكند لطف داورش حسرت خورَد ،كه
   ۶۶ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   آثار خـدا ديدنـد ، آنان كه خـدا جويند آثار نـمي بيننـد ، آنان كه خطا پوي
   ۵۰ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   گـر اين نـخل قـدم پـُر ثـمر بـود به كـار چـرخ دنيـا پـُر ضـرر
   ۱۱۷ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   ما با خـبرانيـم كه با عهـد و قراريـم از جنگ و جهالـت و تـقلّب به كناريـم
   ۷۴ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   مجموع ۲۳۲ پست فعال در ۳ صفحه

   نقد و آموزش

   نظرات

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

   حمایت از شعرناب

   شعرناب

   با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
   1