سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

شنبه 18 ارديبهشت 1400
  28 رمضان 1442
   Saturday 8 May 2021
   • روز جهاني صليب سرخ و هلال احمر

   پر نشاط ترین اشعار

   کانال رسمی شعرناب

   بار پروردگارا، دلهاي ما را به باطل ميل مده پس از آنکه به حق هدايت فرمودي و به ما از لطف خود رحمتي عطا فرما، که تويي بسيار بخشنده (بي‌منّت). آل عمران آیه ۸

   شنبه ۱۸ ارديبهشت

   اشعار دفتر شعرِ نسیم گلشن شاعر حسن مصطفایی دهنوی

   حسن مصطفایی دهنوی

   راه خدا پرستي، كي باشدش نـهايت كي بوده اول آن ،كي بوده اش بدايت جانا بكن تفكّ
   ۱۳ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   عالم پيـر دگر باره جوان خواهـد شد مرغ پرواز علي(ع) در طيران خواهد شد مرغ
   ۴۰ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   شب قدري ،علـي(ع) يك ضربتي ديد كز آن ضربت ، جبهـه حقّـش بِـبُريد علـي
   ۳۹ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   مـا كه بر آن نام تـو جان مي دهيم در برت اين جان به امان مي نـهيم جـان
   ۴۳ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   مـا به ديـار تـو قـدم مي زنيـم نقشـه ي امـر تـو رقـم مي زنيـم
   ۴۰ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   آدم نكات علم تو بتوان نشان كنـد هر نكته اي زِ علم تو ذكر زبان كنـد واي از
   ۴۹ بازدید     ۱۹ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   يارب ره بدكاري برمن زِ چه بگشودي برسوي خطاكاري راهم زِچه بنمودي من بر تو نظر بستم،
   ۴۷ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   خداونـدا مـسوزان اين حسن را ميـاور بـر سرش قهـر خـشن را حسـن
   ۲۹ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   در آفرينش ما ، كـي آن نـشانه دارد واضح كه ديده آن يارپا درميان گذارد اين خيل آ
   ۶۴ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   ما پيـرو احكام خداييـم و كليمش قانع شده برصحبت گفتار و نعيمش درويش قناعت
   ۳۲ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   درمانسراي دوران رد كرده درد ما را تا آنكه ما بگرديـم دوران ماوراء را مطلب پس
   ۵۴ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   فضاي آسـمان گـر تنگ تـر شـد مـرا بتوان ز كـار تـو خبـر شـد خداون
   ۴۵ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اي دل ، تو در آن بُعد خداونـد تعالي بر غير حقيقت نتوان رفت به بالا در م
   ۶۲ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   هر فرد كه برسوي تودرسوزوگدازاست يك راز نگفتيش، اگر قابل راز است بـر جمع تـمام ب
   ۶۳ بازدید     ۲۷ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   ماهري را گفتم اي احوال بين عالـمي نكته اي مي پرسم ازاقبال وبخت آدمي ديدم آن بر خود
   ۵۶ بازدید     ۲۳ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   هر چه در اين دهـر دنـي گشته ايـم آن هوس خويش فقط كشته ايـم ما هوس
   ۶۴ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   لطف خدا گر نبود ما همه فاني شديـم لطف خدا بوده است تا همه آدم شديـم لطف خدا را بِـب
   ۵۹ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اگـر دستـم تُـهي گـردد ، زِ ايـمان نـدارد نعـمت انعـام يـزدان
   ۵۱ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   زِ عشقـت ، پيري ام بازا جـوان شد كه آن عشقـت به مغز جسم وجان شد جوانـي كـي
   ۶۵ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   در راه امـر و نـهي خداوند بـي زوال آسودگـي براي بشـر مي بُـوَد مـح
   ۴۷ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   نوري به دو چشـم من ماننـد بلور آمـد هرگه كه شعرم بود از ديده ظهـور آمـد
   ۶۵ بازدید     ۲۵ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اي روح آدميـزاد ، بر خـود كه آشنايـي بـر طبق قـول قرآن ، از روح آن خدايـي
   ۷۴ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اي نفس سركش مست،نقص جوان تويي تو در راه علـم انسان ، دزد عيان تويـي تو اي نفس
   ۷۱ بازدید     ۲۳ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   نسيـم صبحدم از گلشـن آمـد زِ جعـد كاكـل يـار من آمـد به كو
   ۶۶ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   هـر فرد به سوي تو دلـش در طلب افتـاد از مكنـت و ثـروت دنيـا عقب افتـاد
   ۹۲ بازدید     ۳۳ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   گنج خـسرو به ايران ، كـه ديـده است هـر كسي نام گـنجش شـنيـده است گ
   ۵۹ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   صوفـي زِ صافي اش پُر علم و معرفت شـد از راستي و صدقش داراي اين صفت شـد صوفـي
   ۸۰ بازدید     ۱۹ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   رأي خـدا بـر آدميـان رهنمون شـود گـر رأي آدمي ، به سـر آسـمان شـود
   ۶۶ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   يارب بـخواه چرخ كهن واژگون شـود تا آدمـي زِ جور و جفايش برون شـود اي
   ۶۵ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   هر كس بكنـد طاعت از آن امر الـهي رزقـش به يقين مي رود آن رو به فزونـي
   ۷۷ بازدید     ۲۱ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   الا اي مـحبـان با فـرّ و هـوش بـه بانگ مـحبـان بـداريـد
   ۸۳ بازدید     ۲۳ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اينكـه خـدا مي بُـوَد آمرزگـار واضـح و روشـن بُـوَد و
   ۸۰ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   بويـي زِ ره توحيـد چونان زِ گلاب آمد هركه به رهش مي بود بر او نه عذاب آمد
   ۶۳ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   آن حزب الـهي كه بگفتنـد كه مائيـم بر اصل حقيقت كه پـُر از مـهر و وفائيـم
   ۶۴ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   مـا به حـرص و هـوس تاخته ايـم هـمره علـم تـو ، نـپرداخته
   ۶۱ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   مي ترسـم از حسـاب قيامـت و دفترش طاعت به امـر حق نبـود در سراسرش طاع
   ۸۸ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   خداونـدا به بدكاران تويـي دوسـت كه تا از نيكوكاران بـر كَنَنـد پوس
   ۹۶ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   ظلم و تـجاوز بـُوَد بر ضرر خاص و عام عدل رعايت بـكن ، بر هـمه هر صبح وشام كينه
   ۶۱ بازدید     ۹ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   به مُلك معرفت حق اگـر رسـي اي دل بدان كـه پاي خود برون كـشي از گِل هز
   ۶۲ بازدید     ۷ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اي تـو خداونــد جـهانـدار پاك جسـم بشـر ساختـي از جـرم خاك
   ۸۰ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   نقدو تحلیل شعر شاعران سایت

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

   حمایت از شعرناب

   شعرناب

   با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
   1