سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

بنویس تا زنده بمانی ،هر که نوشت پادشاه می شود. فکری احمدی زاده(ملحق)

سه شنبه ۱۸ مرداد

اشعار دفتر شعرِ سایه شاعر اصغر ناظمی

اصغر ناظمی

تناول سهره و طعم توت سرخ
۲۶ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

رخش شرور و شبهه ناک اندیشه  در چرای معطل در چراگاه بی چرای کلمات
۱۰۲۳ بازدید     ۶۶ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

دردوردست خودت ، بی خبراز خود نشسته ای
۲۳۸ بازدید     ۶۸ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

مُلک دیگری ، در چشمِ بارِ پراعجاز پرستوهاست درپستوی نسیان مانده  ولی ، در گذاره ها......
۳۶۱ بازدید     ۴۸ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

  جنگل صد تو ، در مضیقه بیم و اضطراب است
۴۰۰ بازدید     ۶۷ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

درسناریویی مبهم   تراژدی  بی پایان    بازیچه ایم و.....  تماشاگر ....
۳۱۶ بازدید     ۶۸ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

باز ، اکشن ، صحنه را بگیر از سر بشنو ، راز " لن ترانی"  باز .....
۹۴۶ بازدید     ۹۵ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

طفلِ انسان طبیعتش نورا ست سرزند از افق ز دانایی جلوه بخشد به قاصدان شب  دم به دم با حلول
۴۳۷ بازدید     ۶۹ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

راهی به بیت الخرام عشق نیست جز سکوی پرواز خویشتن تان
۲۲۶ بازدید     ۳۴ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

بهشت ، فارغ از گوشه ی گمشده جغرافی نیست.
۳۶۳ بازدید     ۶۹ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

آنگاه ،  مذهب شگفت درژرفتاب خیس سلاله ی عریان شماست آشکار....
۳۳۰ بازدید     ۴۱ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

نه من پیامبرم وعصای معجزه ام دردست ونه ، دراین روزگار فرصت گریز غبار گرفته زبیخ وهم آلود چو بارا
۵۹۴ بازدید     ۸۴ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

من از سرزمین دیگری می گویم آنجا که هیچ نیست   بجز  تموجِ نورِ محضِ مفصل از مشرق  یقین 
۸۴۰ بازدید     ۱۳۸ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

ماهمه  بی پیش وپس  دامنه ی یک فراغتیم
۱۵۸ بازدید     ۳۱ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

  من آمده ام تابا ندای سکوت خویش آیینه دار  آویشن و آلاله ها شوم    
۳۲۰ بازدید     ۴۱ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

شرط عروج آدم است  سمفونیِ پر نشاط اپرا....
۳۴۰ بازدید     ۵۲ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

شعرمن  سمفونی دل تنگی نیست شهد شهود ومکاشفه است
۴۴۵ بازدید     ۵۲ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

حیرت همین است ....خدا تویی
۲۷۵ بازدید     ۵۶ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

........ آری فهم هنوز حادثه بیش و کم دشوار است
۴۲۱ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

سوگند به خورشید و پله ی مدام کبوتر بربام بیکرانه ی مشرق
۵۲۷ بازدید     ۴۵ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

اینک .... حلول دیگری در نماز بنفشه است 
۱۸۷ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

اینجا عروج دیگری ، همنوای لحظه لحظه های شماست راز صعود تمام پیامبران   ........
۱۸۶ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

ماجلوه ای ز مهر خداییم چو مهتاب  در تاریکی مذاب
۱۷۱ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

معشوق من کجاست ؟ آیا هست کسی تانشانم دهد ، ردِ پایِ آن طلوع گمشده را ؟
۹۰۲ بازدید     ۶۲ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

پنجره ای در این کرانه بیابید خورشید را  ، به عزم خویشتن بشکافید
۲۰۴ بازدید     ۳۹ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

هرگز نمی توان   جوهره ی  عشق  را دردوات کلمه ها ریخت
۱۶۷ بازدید     ۲۵ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

باآیینه برابرم وصداقتِ عریانِ سپیده دم باشعرهای نغز سپیدار
۲۷۱ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

زندگی    کشف شهد شهود بود زان پیشتر که میخکِ پر ملال من  میخکوبِ  گلخانه یِ  فکرت ما شود
۴۴۲ بازدید     ۴۹ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

آنگاه  ، سروش غیب را بینی  باخویشتن هر لحظه هم آواز 
۲۳۸ بازدید     ۳۶ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

شعرم شعور دانه است و  تبیین نارون در کرت باغ های تر
۲۰۳ بازدید     ۳۹ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

باز سپید کودکی با ما سخن می گفت ؛ از غایتی ، عاری از بازیگری با فوج بادبادک
۳۶۳ بازدید     ۹۲ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

خلسه ای دیگر جوانه می زند در حیات جوانه ها  نورافکن شعور ، غبار ظلمت را بر می چیند ا
۳۸۳ بازدید     ۵۷ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

خرگوشان ترقه های ابررا تبلور خورشید می انگاشتند
۴۳۵ بازدید     ۷۱ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

فلسفه مهیبی ست خوف را زندگی خویش انگاشتن باکوله بار عطش وسیاه مشق سایه ها
۱۴۵ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

آنگاه ، آینه پیام آور عروج بنفشه است در آستان تازه تازه شدن
۳۹۰ بازدید     ۵۵ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

خورشید ، بی نقاب واژه  نمایان بود درتالار آینه  بی رسوخِ حشراتِ لچک پوشِ لجن خوار
۴۲۷ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

ما ، راز دار آینه بودیم روزی که آسمان درسرانگشت کودکی بود ودرسهای نخوانده ، وردزبان نجابت
۱۶۴ بازدید     ۳۱ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

برباد می رود ،  این دُرِّ دردانه    در ارتفاع  بادآورِ  باورها ...
۲۰۱ بازدید     ۵۲ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

درغروبی درکنار آبیِ دریا دم به دم  دیدم ؛  قطار ابدیت می رسید از راه
۶۳۵ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

  سمت خدا ، کجاست ؟ دربهت دود و مِه یا روشنایی ای  ،  بر فرق آفتاب ؟       
۲۴۲ بازدید     ۳۶ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

می شد ؛ همزاد خویش بود باشور ونشاط ،  در زایشگاه متبلور خود
۱۸۱ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

مرغابیان   رسولان طلیعه ی وصل اند  گزارشگران خطه های مقدم در سرزمینهای بی مرز و انتظار
۲۰۵ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

باتوسخن گویند  ؛  پیغمبران  ساده ی گمنام پاک خاک  نوروزمان آن روز های خرّم و نیکوست  
۲۷۴ بازدید     ۴۱ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

مُلکی دگر ، در بارقه ی ناشناس پرستوهاست . ....
۱۹۶ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

می شد چو بودا بود هردم خدارا پای نی زارو علف ها دید . درژرف آیینه ، بینم
۲۸۵ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

من در این کوچه بی بن بست فکر نزدیکِ صدایی هستم که همواره مرا می خواند
۶۷۳ بازدید     ۵۴ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

بربام سکوت خود ببین ؛ مرغ اندیشه در پرواز 
۲۰۴ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

   ما  ، گُم کرده ی منظومه ی  عروج  خویشتنیم   و شرط رسیدن به وصل آن رهایی از شبکه ی
۳۲۷ بازدید     ۴۱ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

برکن زخود چینی قوری ماترک پرترک بست زده را معشوق ، در انحنای گشاده ی دستهای بی تملک ماست
۵۳۱ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

دیدم که زندگی کشف ضیافت حال است در جشن فیل و کرگدن و کفتر و چغوک باچیدن سبدسبد نارنج طلا
۲۵۲ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

سلولهای خاکستریِ خویش را بکاو باشد که بنگری ؛ راهِ باز و گشاده یِ  اقلیم مینوی کجاست.
۲۱۶ بازدید     ۳۳ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

من از مراتعِ شلوغِ شب زده می گویم و در سحر گاهِ زلال و شفافِ اندیشه .... با تو می رویم
۱۸۴ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

مانیز ، نمایشِ سرخِ صفحه یِ تلویزیونی تاریخیم! در نقل امروز  .... یا که فرداها....
۳۴۴ بازدید     ۲۵ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

( کودکان پیامبران زمین اند باانبوهِ امت هایِ سینه چاکِ ناشناس )
۴۳۴ بازدید     ۵۰ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

سیمرغ عشق .... طایرِ رمز گشاست آنگاه ، دست تُرد و ظریف خدا ، دردست اتفاق بدیع و لطیف شماست
۲۶۹ بازدید     ۲۷ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

راهی دراز نیست . درچنگ توست مقصد پیاپی اعجاز
۱۹۴ بازدید     ۲۷ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

مهرورزی .... بی خبری ست درباتلاق کور منفعل باپرده های استتار
۳۳۲ بازدید     ۴۹ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

اردیبهشت ، جلوه گهی از بهشت است وا کن ، تو چشم دیگرو ، بنگر بهشت را
۲۰۳ بازدید     ۳۹ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

باقله های علم خیز بلند آسمان جولانگه اقرار است باموشک و فضانورد و تفنگ
۲۸۹ بازدید     ۲۹ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

قلبت را از روی زمین بردار بی حادثه ای آنگاه وصل معشوق ، هرترانه ی توست
۲۸۵ بازدید     ۳۴ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

حکایت ما شوری جدا ، ازترانه خوانیِ لن ترانیِ فاخته هاست
۳۷۲ بازدید     ۴۰ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

راز آرامشی دگر باتوست آن مکان باحضور سبز عشق شهرنوراست و ، مقصدِ غایی ست......
۴۴۸ بازدید     ۶۰ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

هنوز هیچ کس ، اندیشه را برنمی تابد تا دریابد کیست وکجاست ؟
۵۴۱ بازدید     ۳۷ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

من هیچ نیستم در این زمین درندشت چون تک و توکی  از خوابی کهن سر برداشته ام من راز دار ملکوتم
۶۹۵ بازدید     ۷۱ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

نگرانی ، و اندوه دغدغه واضطراب درماندگی ، استیصال مثلث هزارلایه باپوزخند تزویروریا آچمز تمام
۳۵۰ بازدید     ۴۴ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

خورده پیوند از ازل ؛ هستی و..... انسان و..... خدا . یک «حضور» است .... این معما!!!! باید ام
۳۵۷ بازدید     ۴۸ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

  رستاخیز جلوه ی جاودانِه ی  جوانه هاست 
۳۰۳ بازدید     ۳۵ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

خورشیدِ بی غروب یدِ بَیضّایِ ماست آشکار
۲۷۶ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

هنوز صدایی بگوش می رسد درفریب سایه ها
۶۹۹ بازدید     ۸۹ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

درمزار نمور خودستیز کلمات بهشت عدن باخوف هزاره ی عدم مفت چنگ وا ژه هاست
۴۰۶ بازدید     ۶۸ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

نوشیدن یک جرعه فهم تمام دریاست وادراک سبز یک برگ کشف تمامیت جنگل
۲۱۱ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

بیایید زندگی را از نو معنا کنیم ما کهنه پردازانِ خواب گزارِ سرزمین هایِ پر مخاطره یِ- پازل
۴۷۸ بازدید     ۵۳ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

آنگه جهان آرمان شهرِ  بی انحصار  اقاقی هاست . آرام و امن و ، بی خطر
۱۸۴ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

تو ، پرنده ی ازپرواز مانده ای  قیچی را به بالهای خود مسپار
۳۷۹ بازدید     ۴۳ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

جهان ، زخم دیده از زخم قدیم من وشماست
۲۴۶ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

دوربینِ  استریل شده یِ چشم تان را بر روی سایه  روشنِ  حرکا تِ مستعدِ خویش   بطور پیاپی ،  زو
۱۹۸ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

  با ادراکِ شعور برانگیزِ مائد ه ها  همسفرم ؛  ناتانائیل.....
۳۸۸ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

آگاهی رمزنجات ماست تاژرفای خویش رسوخ کن تابیابی رازِ عروج را
۴۶۲ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

 ما دیرزمانی ست که باد را در باغ درو می کنیم واشکِ فَوِران چاه را درهاونِ انتظارِ خود می کوبیم
۳۵۱ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

اصغر ناظمی

من قایقی سرگردان دربرکه ی تفتیده ی خیال نیستم
۲۳۸ بازدید     ۴۴ نظر

ادامه شعر

مجموع ۸۹ پست فعال در ۲ صفحه

نقد و آموزش

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

حمایت از شعرناب

شعرناب

با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1