سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی.احمدی زاده (ملحق)

چهارشنبه ۵ آبان

اشعار دفتر شعرِ مذهبی شاعر سلیمان حسنی(حامی)

سلیمان حسنی(حامی)

کاش آید یک بهــارِ دلنشین و جان فزا هست‌خالی‌جای‌آن‌مولودِشعبانی٬دریغ
۳۸۵ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

شده نامت همه جـا وردِ زبانِ حامی ذکرتان اوجِ ثواب است،بیا آقا جان
۴۷۶ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

نیست اعمالِ تو مقبـول بدونِ زهـــرا گرچه‌هرلحظه‌ی‌آن‌صرفِ‌نوافل‌بشود
۴۷۶ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

آتشی در زیرِ خاکستر دل حامی بُوَد کَس‌نمی‌بینددرونِ‌سینه‌ی سوزانِ‌من
۴۹۴ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

فدای آن قدوبالای سرو آسایم که‌نورِ دیده‌ی‌حامیِ‌کورمی‌آید
۴۱۵ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

بــا نــــــگه بــــر چشمــــــه و آبِ روان لب‌خودش‌بی‌ضابطه‌تکبیرداشت
۳۹۴ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

هرکِه منم سیّد ومولای او هست علی بعدِمن آقای او
۴۰۸ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

چشمِ‌حامی‌هست‌برلطفِ‌توای‌یزدانِ‌پاک جزرضایِ‌تونخواهم٬دارم استدعاببخش
۳۱۷ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

ما مسلمـانیم امّا ٬ صد دریغ کارِ مادراین زمانه ادّعاست
۳۷۶ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

یاد غریبی و دلتنگی شما مولا دستهازِغصه‌چـوآونگ‌می‌شود
۶۴۲ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

کنون دراین زمانِ پُر عداوت برایِ مسلمیـن‌حبل‌المتین شد
۶۰۹ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

برهنرخویش چــو احسن بگفت سجده کنان هر مَلِک و حورشد
۳۴۸ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

گل نرگس که زیبایِ تمام است حســـــادت بر گل روی تــــو دارد
۴۲۳ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

ردّ پایت چوببینم بشود روشن دل هر زمـــــانی به قدمگاه بیفتد گذرم
۳۹۹ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

گفت پیغمبرکه بعدازمن علی برشمــامــولاوسَـــروَرشــدتمـــام
۴۵۴ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

دانــــــه غنچــــه٬غنچــــه گُل٬گل شــــــــــــــدگلاب دانه یِ انگورمی٬دل شوقِ نوشیدن گرفت
۴۰۷ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

منتظـــــرحــــــــــــــامی برایِ دیدنــــش یاسِ زهراآن گلِ ریحان کجاست
۳۹۵ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

دل شَــــوَدپُرازتمنّــــــــایِ وصــــــال دستِ‌حـامی‌رابگیر،ای‌بی‌مثــال
۴۳۴ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

خدایاکُن قبول ازمن انابت مران این بنـده راازآستانت
۳۶۱ بازدید     ۳۱ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

درپناهِ حضرتِ پروردگار جانتــان لبریزازعطرِبهـــار
۴۰۰ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

حال گو:قالوبلیٰ٬حـــامی زِدل تاکه بنشینی درآن بزمِ اَلَست
۳۷۰ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

دگـــــر٬صبرم به سَرآمدامــــاما اناالمهدی بخوان٬یاحجة ا...
۳۳۹ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

مرغ هایِ خـانه،مانع ازخـروج گوئی آگاه اند،ازشـــامِ عـــروج
۳۳۳ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

روزه دارم ازگناه ومعصیت٬ازظلم خلق تاشودافـــــــــطارم ازآبِ سبـــــــــویِ مجتبی
۳۳۸ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

وقت آن است به درگاه خداتوبه کنیم روزِجبــــــــــرانِ گنـــــــــاهِ غافـــلان آمده باز
۳۵۳ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

زِشمیم صلــــــوات است فضـــــــــاعطـــرآگین بویِ خوش تابه هواهست فرستدصلوات
۴۲۸ بازدید     ۴۷ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

کن شفیع خویش اولاد علی برترازاین حامیافرمول نیست
۴۲۰ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

جـان ومرادِهمه یِ عاشقـــــان شـاه تـوئی،حامیِ شاعرمرید
۳۶۲ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

درد فراغت همه ی مشکلم کاش بگویم که به درمان رسید
۳۵۰ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

به قلب شکسته وامید بخشش تو خدا٬خداو٬خداکرده ام خدا٬رحمی
۳۹۴ بازدید     ۳۴ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

بُوَدحـــامی چنیــن ختمِ کلامش حسین بن علـی،عشــقِ تمــامش
۳۴۱ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

درون غار تاریک حراشد ز دنیاوهمه عالم جداشد
۳۲۲ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

خدااورابه هستی سروری داد به جن و انس ٬ کلا برتری داد
۳۸۱ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

چه کس داردبه دنیااین شرافت به مسجدهم شهادت٬هم ولادت
۳۵۷ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

دوستـــان،ماشیعیــانِ حیـــدریم درپیِ اندیشـــــــــه هایِ بــرتـــــریم
۳۴۵ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

شمشیرِعلی،جودِحسن،خونِ حسین را داردهمــــــــــه راجمع،عـــــــزیـــــزِدلِ زهـــــــــرا
۵۲۵ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

دل ودلدارودردودست دلبر گرفته روز عاشق را٬سراسر
۳۹۹ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

بزرگی لایق آن کردگاراست یگانه خالق وپروردگاراست
۵۰۲ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

هرکه دلش عاشقِ نامِ علی است زندگی اش زنــدگیِ کاملی است
۵۵۶ بازدید     ۳۷ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

حضرتِ حیدرتک وتنهابه شـب بـادلی غمگین وجــــانی پُــــرزِتب
۴۸۴ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

درمحکومیت توهین به پیامبر(ص)
۷۲۶ بازدید     ۶۱ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

طبیبِ دردهــــــــا،اللّـــه،اللّـــه غریبِ آشــــــــــنا ، اللّـــه،اللّـــه
۵۶۷ بازدید     ۳۶ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

شـــــهیدان جان فدایِ دوست کردند هر آنچه در رضــایِ اوســـت کردند
۵۶۸ بازدید     ۴۵ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

تــوشـــــــاهِ تاجــــدارم یــامحمد بُـــوَدنــامت شعــــــارم یــامحمد
۴۸۵ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

خورده شیطان محضرِایـزدقســـــم در قـضـاوت ، دامـهـائــی می نــهــم
۵۲۸ بازدید     ۲۷ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

ما ، عزیــــــــزانِ دلِ پیــــــغمبریم جمـــــله،فرزندانِ پاکِ حیــــدریم
۴۷۲ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

افتخــــارم هســت،عاشورائیم عاشـــقِ عبــــاسم و مولائیــــم
۳۹۷ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

کاش گاهِ حمله بَر یاسِ کبود هیچ دیــوار و دری آنجا نبود
۴۸۶ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

سَــروجانم فدایت،یاابوالفضل به دل باشدولایت،یاابوالفضل
۵۴۴ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

بلائی چـــوآمـــد، بگو:یاخــــدا دل آرام گیـــــرد،به لطفِ خدا
۴۸۳ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

حضرتِ سجاد،زین العابدین اوبُوَدالگویِ جمعِ ســــــاجدین
۵۳۷ بازدید     ۴۳ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

یاربیـــــــا دل به تمنای توســــــــــــت عاشقِ ابرویِ کمان سایِ توست اللهمَّ عجِّل لولیک الفرج
۴۳۶ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

نقد و آموزش

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

حمایت از شعرناب

شعرناب

با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1